MITÄ TRUMP OIKEASTI SANOI

Politiikka Add comments

Koska se ”luotettava suomalainen valtamedia” on melko yksituumaisesti julistanut Yhdysvaltain uuden presidentin taas sotahulluksi raiskaajariistäjäksi presidentin valatilaisuudessa pitämän puheen perusteella, lienee syytä käydä läpi koko puhe sellaisena kun presidentti Trump sen piti.

Ei sellaisena kuin suomalaiset ääliötoimittajat, Hitlaryn kannattajat, historian sotahulluimman presidentin Obaman, ja ties minkä ihmeellisen ulottuvuuden kannattajat ja ilmeisen kielitaidottomat suomalaispoliitikot kuvittelevat sen olleen. Eli tässä on koko puhe ja sen käännös:

”Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, fellow Americans and people of the world – thank you.”

Korkeimman oikeuden ylituomari Roberts, presidentti Carter, presidentti Clinton, presidentti Bush, kanssa-amerikkalaiset ja maailman ihmiset – kiitos.
”We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for all our people.”
Me Yhdysvaltain kansalaiset olemme nyt liittyneet yhteen suuressa kansallisessa pyrkimyksessä maamme jälleenrakentamiseksi ja palauttaaksemme sen lupaukset kaikille ihmisillemme.
”Together we will determine the course of America for many, many years to come.”
Tulemme yhdessä päättämään Amerikan suunnan moneksi, moneksi tulevaksi vuodeksi.
”Together we will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done.”
Tulemme kohtaamaan haasteita yhdessä. Tulemme kohtaamaan vaikeuksia. Mutta me tulemme hoitamaan homman.
”Every four years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power.”
Joka neljäs vuosi kokoonnumme näille askelmille suorittamaan järjestyksellisen ja rauhaisan vallanvaihdon.
”And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent, thank you.”
Ja olemme kiitollisia presidentti Obamalle ja tasavallan ensimmäiselle rouvalle Michelle Obamalle heidän hienosta avustaan tämän vallanvaihdon aikana. He ovat olleet suurenmoisia, kiitos.
”Today’s ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another – but transferring it from Washington DC and giving it back to you the people.”
Tällä seremonialla on, kuitenkin, hyvin erityinen merkitys, sillä tänään me emme vain suorita vallanvaihtoa yhdeltä hallinnolta toiselle – vaan siirrämme sen Washingtonista takaisin teille kansalaisille.
”For too long a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost.”
Liian kauan pieni joukkio kansakuntamme pääkaupungissa on kerännyt hallituksen palkinnot sillä välin kun kansa on kantanut taakan harteillaan.
”Washington flourished but the people did not share in its wealth. Politicians prospered but the jobs left and the factories closed.”
Washington kukoisti, mutta kansa ei päässyt jakamaan sen vaurautta. Poliitikot vaurastuivat, mutta työpaikat katosivat ja tehtaat sulkivat ovensa.
”The establishment protected itself but not the citizens of our country.”
Establishmentti suojeli itseään, mutta ei maamme kansalaisia.
”Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. While they have celebrated there has been little to celebrate for struggling families all across our land.”
Heidän voittonsa eivät ole olleet teidän voittojanne. Heidän saavutuksensa eivät ole olleet teidän. Sillä aikaa kun he juhlivat, kautta maamme kamppailevilla perheillä on ollut vähän juhlimisen arvoista.
”That all changes starting right here and right now because this moment is your moment. It belongs to you. It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America today.”
Kaikki tuo tulee muuttumuun juuri tässä ja juuri nyt koska tämä hetki on teidän hetkenne. Se kuuluu teille. Se kuuluu jokaiselle tänne tänään kokoontuneelle ja jokaiselle, joska katselee tätä kautta Amerikan.
”This is your day.”
Tämä on teidän päivänne.

”This is your celebration.”
Tämä on teidän juhlanne.
”And this – the United States of America – is your country.”
Ja tämä – Amerikan Yhdysvallat – on teidän maanne.
”What truly matters is not what party controls our government but that this government is controlled by the people.”
Se mikä on todella merkittävää ei ole se, mikä puolue hallitsee hallintoa, vaan se että kansa hallitsee hallintoa.
”Today, January 20 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. ”
Tämä päivä, tammikuun 20. 2017, tullaan muistamaan päivänä, jolloin kansasta tuli taas tämän kansakunnan hallitsija.
”The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now.”
Maamme unohdetut miehet ja unohdetut naiset eivät ole enää unohdettuja, Kaikki kuuntelevat teitä nyt.
”You came by the tens of millions to become part of a historic movement – the likes of which the world has never seen before.”
Te tulitte kymmeninä miljoonina tullaksenne osaksi historiallista liikettä – sellaista jota maailma ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt.
”At the centre of this movement is a crucial conviction – that a nation exists to serve its citizens.”
Tämä liikkeen keskellä on olennainen vakaumus – että tämä kansakunta on olemassa palvellakseen kansalaisiaan.
”Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families and good jobs for themselves.”
Amerikkalaiset haluavat upeat koulut lapsilleen, turvalliset naapurustot perheilleen ja hyviä työpaikkoja itselleen.
”These are just and reasonable demands.”
Nämä ovat oikeutettuja ja järkeviä vaatimuksia.
”Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation.”
Äidit ja lapset ovat kaupunkiemme slummeissa köyhyysansassa, ruosteiset tehtaat ovat kuin hajallaan olevia hautakivia kansakuntamme maisemassa.
”An education system flushed with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime and the gangs and the drugs which deprive people of so much unrealised potential.”
Opetusjärjestelmä on tulvillaan rahaa, mutta jättää kauniin nuorisomme kaikkea tietoa vaille. Ja rikollisuus ja jengit ja huumeet riistävät paljon ihmisten toteutumatonta potentiaalia.
”We are one nation, and their pain is our pain, their dreams are our dreams, we share one nation, one home and one glorious destiny.”

Me olemme yksi kansakunta, ja heidän tuskansa on meidän tuskamme, heidän unelmansa meidän unelmamme, me jaamme yhden kansakunnan, yhden kodin ja yhden suurenmoisen kohtalon.

”Today I take an oath of allegiance to all Americans. For many decades, we’ve enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidised the armies of other countries, while allowing the sad depletion of our own military.”

Tänään vannon liittolaisuuden valan kaikille amerikkalaisille. Liian monta vuosikymmentä olemme rikastuttaneet ulkolaista teollisuutta amerikkalaisen teollisuuden kustannuksella, rahoittaneet muiden maiden armeijoita, samalla kun olemme sallineet oman armeijamme surullisen rappeutumisen.

”We’ve defended other nations’ borders while refusing to defend our own.”

Olemme puolustaneet muiden maiden rajoja samalla kun olemme kieltäytyneet puolustamasta omiamme.

”And spent trillions and trillions of dollars overseas while America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay.”

Ja tuhlanneet tuhansia miljardeja merten takana samaan aikaan kun Amerikan infrastruktuuri on vajonnut korjaamattomaksi ja rappiolle.

”We have made other countries rich while the wealth, strength and confidence of our country has dissipated over the horizon.”

Olemme tehneet muista maista rikkaita samalla kun varallisuutemme, voimamme ja luottamuksemme omaan maahamme on kaikonnut horisontin taakse.

”One by one, shutters have closed on our factories without even a thought about the millions and millions of those who have been left behind.”

Yksi toisensa perään tehtaamme ovat sulkeneet ovensa ilman pienintäkään ajatusta niistä miljoonista ja miljoonista, jotka ovat jääneet jälkeen.

”But that is the past and now we are looking only to the future.”

Mutta tuo on mennyttä ja nyt me katsomme vain tulevaisuuteen.

”We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, in every hall of power – from this day on a new vision will govern our land – from this day on wards it is only going to be America first – America first!”

Me tänne tänään kokoontuneet julistamme uuden valan kuultavaksi jokaisessa kaupungissa, jokaisessa ulkomaalaisessa pääkaupungissa, jokaisella vallan käytävällä – tästä päivästä lähtien uusi näkemys hallinnoi maatamme – tästä päivästä eteenpäin se on oleva Amerikka ensin – Amerikka ensin!

”Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.”

Jokainen päätös koskien kauppaa, veroja, maahanmuuttoa, ulkomaan suhteita tehdään amerikkalaisten työläisten ja amerikkalaisten perheiden hyväksi.

”Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every bone in my body and I will never ever let you down.”

Suojeleminen johtaa suureen vaurauteen ja voimaan. Tulen taistelemaan edestänne kehoni joka solulla (kirjaimellisesti joka luulla) enkä tule koskaan pettämään teitä.

”America will start winning again. America will start winning like never before.”

Amerikka tulee taas voittamaan. Amerikka tulee voittamaan niin kuin ei koskaan aikaisemmin.

”We will bring back our jobs, we will bring back our borders, we will bring back our wealth, we will bring back our dreams.”

Me tuomme työpaikat takaisin, otamme rajamme takaisin, tuomme vaurautemme takaisin, tuomme unelmamme takaisin.

”We will bring new roads and high roads and bridges and tunnels and railways all across our wonderful nation.”

Tuomme uusia teitä ja valtateitä ja siltoja ja tunneleita ja rautateitä kaikkialle ihmeellisen hienoon kansakuntaamme.

”We will get our people off welfare and back to work – rebuilding our country with American hands and American labour.”

Saamme ihmiset irti sosiaalituista ja takaisin töihin – jälleenrakentamaan maatamme amerikkalaisin käsin ja amerikkalaisella työllä.

”We will follow two simple rules – buy American and hire American.”

Seuraamme kahta yksinkertaista sääntöä – osta amerikkalaista ja palkkaa amerikkalainen.

”We see good will with the nations of the world but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their nations first.”

Me näemme maailman kansakunnissa hyvää tahtoa mutta teemme niin ymmärtäen, että jokaisen kansakunnan oikeus on asettaa omansa ensimmäiseksi.

”We will shine for everyone to follow.”

Tulemme loistamaan jokaiselle seurattavaksi.

”We will reinforce old alliances and form new ones, and untie the world against radical Islamic terrorism which we will eradicate from the face of the earth.”

Tulemme vahvistamaan vanhoja liittolaisuussuhteita ja muodostamme uusia, ja vapautamme maailman radikaalia islamistista terrorismia vastaan, jonka tulemme poistamaan maan päältä.

”At the bed rock of our politics will be an allegiance to the United States.”

Ja politiikkamme kivijalka tulee olemaan olemaan uskollisuus Yhdysvalloille.

”And we will discover new allegiance to each other. There is no room for prejudice.”

Ja me tulemme löytämään uuden uskollisuuden toisiamme kohtaan. Ennakkoluuloille ei ole tilaa.

”The bible tells us how good and pleasant it is when god’s people live together in unity.”

Raamattu kertoo meille kuinka hyvää ja miellyttävää on kun jumalan kansat elävät yhdessä yhteydessä.

”When America is united, America is totally unstoppable.”

Kun Amerikka on yhtenäinen, Amerikka on täysin pysäyttämätön.

”There is no fear, we are protected and will always be protected by the great men and women of our military and most importantly we will be protected by god.”

Pelkoa ei ole, meitä suojelevat ja tulevat aina suojelemaan suuret miehet ja naiset armeijassamme ja mikä tärkeintä jumala suojelee meitä.

”Finally, we must think big and dream even bigger. As Americans, we know we live as a nation only when it is striving.”

Loppujen lopuksi, meidän täytyy ajatella isosti ja unelmoida vielä isommin. Amerikkalaisina tiedämme elävämme kansakuntana vain silloin, kun se kukoistaa.

(Pikku käännösvihre:

”Finally, we must think big and dream even bigger. As Americans, we know we live as a nation only when it is striving.”

Loppujen lopuksi, meidän täytyy ajatella isosti ja unelmoida vielä isommin. Amerikkalaisina tiedämme elävämme kansakuntana vain silloin, kun se kukoistaa.

Strive on ponnistella, thrive on kukoistaa.)

”We will no longer accept politicians who are always complaining but never doing anything about it.”

Me emme enää hyväksy poliitikkoja jotka ovat aina valittamassa mutta eivät koskaan tee mitään asioille.

”The time for empty talk is over, now arrives the hour of action.”

Tyhjien puheiden aika on ohitse, nyt koittaa tekemisen tunti.

”Do not allow anyone to tell you it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail, our country will thrive and prosper again.”

Älkää antako kenenkään sanoa teille ettei mitään voi tehdä. Mikään haaste ei vedä vertoja Amerikan sydämelle, taistelutahdolle ja hengelle. Me emme epäonnistu, maamme tulee kukoistamaan ja pärjäämään jälleen kerran.

”We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the earth from the miseries of disease, to harvest the energies, industries and technologies of tomorrow.”

Seisomme uuden vuosituhannen kynnyksellä, valmiina avaamaan avaruuden salaisuudet, vapauttamaan Maan tautien kurjimuksesta, valjastamaan tulevaisuuden energiat, teollisuuden ja teknologiat.

”A new national pride will stir ourselves, lift our sights and heal our divisions. It’s time to remember that old wisdom our soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots.”

Uusi kansallinen ylpeys virkistää meidät, nostaa katseemme ja parantaa jakolinjamme. On aika muistaa vanha sotilaittemme viisaus jota he eivät koskaan unohda, että riippumatta siitä olemmeko mustia, ruskeita tai valkoisia, suonissamme virtaa samaa patrioottien verta (kirjaimellisesti: vuodamme samaa patrioottien verta).

”We all enjoy the same glorious freedoms and we all salute the same great American flag and whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look at the same night sky, and dream the same dreams, and they are infused with the breath by the same almighty creator.”

Me kaikki nautimme samoista suurenmoisista vapauksista ja me kaikki tervehdimme samaa suurta Amerikan lippua ja riippumatta siitä syntyykö lapsi Detroitin kaupunkialueella vaiko tuulten pyyhkimillä Nebraskan tasangoilla, he katsovat samaa yötaivasta ja unelmoivat samoja unelmia, ja he täyttyvät saman kaikkivaltiaan luojan hengityksellä.

”So to all Americans in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean – hear these words – you will never be ignored again.”

Niinpä kaikki amerikkalaiset jokaisessa kaupungissa lähellä ja kaukana, pienessä tai suuressa, vuorilta vuorille, valtamereltä valtamerelle – kuulkaa nämä sanat – teitä ei tulla enää koskaan väheksymään.

”Your voice, your hopes and dreams will define your American destiny.”

Teidän äänenne, teidän toiveenne ja unelmanne tulevat määrittelemään teidän Amerikkanne kohtalon.

”Your courage, goodness and love will forever guide us along the way.”

Teidän rohkeutenne, hyvyytenne ja rakkautenne tulevat ohjaamaan meitä tällä tiellä.

”Together we will make America strong again, we will make America wealthy again, we will make America safe again and yes – together we will make America great again.”

Yhdessä me teemme Amerikasta taas vahvan, me teemme Amerikasta taas vauraan, me teemme Amerikasta taas turvallisen ja kyllä – yhdessä me teemme Amerikasta suuren jälleen kerran.

”Thank you.”

Kiitos.

Niin, tällainen oli se presidentti Trumpin virkaanastujaispuhe, joka demarikansanedustajan mukaan oli ”pelättyä pahempi” ja joka ministeri Orpon mielestä ei vastannut ”suomalaisten kysymyksiin.” Demareita varmasti pelottaa puheessa se, että se on vasemmistolaisempi kuin mikään puhe mitä he tai mikään suomalainen vasemmisto on pitänyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Kokoomusta kauhistutti varmasti puheen isänmaallisuus, sillä kokoomuksella tai muillakaan puolueilla ei ole ollut isänmaata kahteen vuosikymmeneen.

Puheesta on aika vaikea löytää sitä sotahulluutta, jota se suomalaiskommentaattorien mukaan sisälsi. Siellä ei myöskään puhuttu raiskaamiskulttuurista mitään, vaikka suomalaiset naismielenosoittajat niin uskoivatkin. Innostuipa yksi asiantuntija väittämään Trumpin luvanneen verenvuodatusta, mikä on täyttä roskapuhetta.

Lyhyesti sanottuna: valtamedian versio puheesta ja sen sisällöstä oli jälleen kerran täyttä propagandaroskaa. Trump ei puhunut siihen sävyyn kuin ”luotettava valtamedia” väitti. Trump ei lietsonut vihaa, homofobiaa, sotaa, raiskaamista eikä rasismiakaan. Ei, vaikka meille on perjantaista saakka niin uskoteltukin.

Mitä sitten tulee tapahtumaan, aika näyttää. Oliko tuo puhe vain taitavan populistin tuutulaulua, vai todellinen poliittinen ohjelmajulistus, presidentti Trumpin teot näyttävät sen. Yksi asia on kuitenkin täysin selvä ja varma: meille esitetyt tulkinnat puheesta ovat olleet taas valhetta ja propagandaa.

Kenen puolesta mediamme propagoi Yhdysvaltojen presidenttiä vastaan, on vaikea käsittää. Itsensä luotettavaksi julistanut valtamedia on nyt sotajalalla sekä Yhdysvaltojen että Venäjän presidenttejä vastaan, eikä se ole kauhean viisasta. Suomalaiset poliitikot joutuvat varsin pian ottamaan kätensä pois potasta ja kasvamaan aikuisiksi, sillä he eivät voi kuvitella pärjäävänsä Yhdysvaltoja ja Venäjää vastaan käytävässä mielikuvitustaistossaan.

Tai voivathan he. Siltä se ainakin vaikuttaa.

Ja tosiaan; Trump ei naismielenosoittajien harmiksi sittenkään edes maininnut raiskaamista, saatika kehoittanut miehiä raiskaamiskulttuurin luomiseen. Hän ei yllyttänyt rasismiin, ei kehoittanut haukkumaan vammaisia tai halveksimaan naisia. Mutta kaikilla meillä on unelmia, myös naismielenosoittajilla. Ville Niinistö ja Paavo Arhinmäki mukaan lukien.

Avainsanat: ,


Leave a Reply

Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.